Skip to main content

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ XL ENERGY MARKETING SP. Z O.O. USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ ORAZ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Sklepu internetowego zlokalizowanego pod adresem internetowym
https://sklep.xl-energy.com/. Regulamin określa także:

a) prawa i obowiązki Sprzedającego oraz Użytkownika;
b) zasady zawierania i wykonywania Umów za pośrednictwem Serwisu;
c) zasady zakładania i korzystania z Kont w Serwisie.

2. Korzystanie z Serwisu oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu obowiązującego w czasie korzystanie z Serwisu oraz wyraża zgodę na jego postanowienia a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§2

Definicje

Jeżeli nic innego nie wynika z treści poszczególnych postanowień, terminy pisane w Regulaminie wielką literą, mają następujące znaczenie:

1. Konto – zapis informatyczny prowadzony dla Użytkownika przez Sprzedawcę, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. Dostęp do Konta następuje po zalogowaniu się (podaniu loginu i hasła). Za pośrednictwem Konta Użytkownik wprowadza i zarządza swoimi danymi, przegląda historię swoich zamówień na Produkty, a także może w tym miejscu dokonywać zamówień i składać reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;

2. Produkty – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej na Serwisie, a w tym w szczególności napoje energetyczne XL;

3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną;

4. Sklep internetowy – strona www znajdująca się pod adresem:
https://sklep.xl-energy.com/., administrowana przez Usługodawcę, przeznaczona do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;

5. Sprzedawca – spółka XL Energy Marketing sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 183133, NIP: 525-229-48-31, REGON: 015598075. Sprzedawca jest zarazem usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

6. Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą;

7. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu;

8. Zamówienie – oferta (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) nabycia przez Użytkownika określonej liczby i rodzaju Produktów.

§3

Wymagania Techniczne

1. Warunkiem koniecznym dla korzystania ze Sklepu internetowego jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu „cookies”. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu wymagane jest korzystanie z jednej z przeglądarek: MSIE 7 i wyższe, Firefox 3.X i wyższe, Opera 9.X i wyższe, Google Chrome i Safari 4.X i wyższe, EDGE. Dodatkowo, dla założenia Konta oraz dokonania zakupu Produktów za pośrednictwem Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

§4

Konto w Sklepie internetowym

1. W celu założenia Konta w Sklepie internetowym, Użytkownik powinien wypełnić dostępny na Serwisie formularz rejestracyjny poprzez podanie: imienia i nazwiska albo firmy (dotyczy Użytkowników będących osobami prawnymi albo ułomnymi osobami prawnymi), aktywnego adresu e-mail. Dodatkowo, Użytkownik powinien zdefiniować hasło do Konta. Podany przez Użytkownika przy zakładaniu Konta adres e-mail stanowić będzie jego login. Warunkiem utworzenia Konta jest zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych zgodnie z § 11.

2. Podany przez Użytkownika adres e-mail, stanowiący jego login do Konta nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Sprzedawca ma prawo odmowy założenia Konta albo jego usunięcia w wypadku, gdy podany przez Użytkownika adres e-mail, stanowiący jego login będzie naruszał prawa osób trzecich.

3. Hasło do Konta powinno składać się z co najmniej 8 znaków (w tym małe, duże litery i cyfry). Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy hasło zabezpieczające dostęp do Konta i nie udostępniać go osobom trzecim. Jeśli dane umożliwiające dostęp do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tym fakcie, celem wyjaśnienia zaistniałych okoliczności przejęcia oraz zabezpieczenia Konta przed niepowołanym wykorzystaniem.

4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana m.in. wiadomość zawierająca link, który Użytkownik powinien kliknąć w celu potwierdzenia utworzenia Konta. Niepotwierdzenie rejestracji w terminie 7 dni od daty otrzymania e-maila, o którym mowa w zdaniu poprzednim, oznaczać będzie rezygnację z chęci założenia Konta.

5. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Sklepie internetowym.

6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto w Serwisie poprzez kliknięcie przycisku „usuń Konto”. Usunięcie Konta ze Sklepu internetowego oznacza zaprzestanie przetwarzania danych osobowych danego Użytkownika przez Sprzedawcę.

§5

Zasady Zawierania Umów Sprzedaży Produktów

1. Sprzedawca umożliwia zawieranie Umów oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2. Zawarcie Umowy wymaga złożenia przez Użytkownika Zamówienia, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz potwierdzenia faktu zapoznania się z Regulaminem.

3. Użytkownik może złożyć zamówienie bez konieczności zakładania Konta.

4. Zmówienia mogą być składane za pośrednictwem Serwisu przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

5. W formularzu zamówienia Użytkownik powinien wskazać obowiązkowo:

a) rodzaj zamawianych Produktów;
b) liczbę zamawianych Produktów;
c) imię i nazwisko odbiorcy zamawianych Produktów;
d) dokładny adres dostawy na terytorium Polski;
e) wybraną metodę płatności.

6. W wypadku, gdy Użytkownik chce otrzymać fakturę, powinien wskazać także numer NIP.
7. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Zamów i zapłać” Użytkownik ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Produktów w Zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.
8. W jednym Zamówieniu Użytkownik może zamówić maksymalnie 96 puszek napoju XL.

9. Zatwierdzenie przez Użytkownika Zamówienia zgodnie §5 ust.5 stanowi ofertę Użytkownika złożoną Sprzedawcy co do zawarcia Umowy, zgodnie z treścią Zamówienia oraz Regulaminem.

10. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia zgodnie z §5 ust. 7 powyżej Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zatytułowaną „Nowe zamówienie” z potwierdzeniem otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia, zawierającą informacje dotyczące złożonego Zamówienia.

11. Po dokonaniu przez Użytkownika zapłaty za Zamówienie i zaksięgowaniu tej zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy albo otrzymaniu przez Sprzedawcę stosownej autoryzacji od podmiotu realizującego płatność, Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zatytułowaną „Zamówienie potwierdzone”, co oznacza, że doszło do zawarcia między Użytkownikiem oraz Sprzedającym Umowy sprzedaży zamówionych przez Użytkownika Produktów na warunkach wskazanych w tym Zamówieniu oraz w niniejszym Regulaminie.

12. Bez uszczerbku dla uprawnienia Użytkownika do odstąpienia od Umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Użytkownik może zrezygnować z Zamówienia do momentu dokonania zapłaty za nie. W tym celu powinien wybrać odpowiednią opcję w swoim Koncie lub wysłać e-mail z adresu e-mail podanego przy składaniu Zamówienia, na adres sklep@xl-energy.com z oświadczeniem o rezygnacji z konkretnego Zamówienia podając jego numer.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy:

a) dane teleadresowe Użytkownika są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę Produktów; lub
b) transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayU (w przypadku wyboru tego sposobu zapłaty).

14. Sprzedaż napojów energetycznych ograniczona jest wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat. Użytkownik akceptując regulamin oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.

§6

Cena i sposoby płatności

1. Cena poszczególnych Produktów podana jest w Sklepie internetowym w polskich złotych i jest ceną brutto.

2. Informacja o cenie zakupu Produktów podawana w Sklepie internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Użytkownika e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego Zamówienia zakupu wybranych Produktów, wskazanego w § 5 ust. 9. Ww. cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen Produktów w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić po przyjęciu Zamówienia przez Sprzedającego.

3. Użytkownik ma możliwość dokonania płatności za zamówione Produkty w jeden z następujących sposobów:

a) karta płatnicza – za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU przed dostawą;
b) przelew on-line – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line przed dostawą.

Po wyborze płatności kartą płatniczą, Użytkownik zostanie przekierowany do formularza zapłaty PayU przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Użytkownika regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez PayU jako agenta rozliczeniowego.

4. Brak zapłaty za Zamówienie w terminie 2 dni roboczych od jego złożenia oznacza rezygnację Użytkownika z tego Zamówienia i powoduje usunięcie go z systemu Sprzedawcy.

§7

Dostawa

1. Sprzedawca dostarcza Produkty na miejsce wskazane przez Użytkownika w Zamówieniu, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Standardowo wysyłka Produktu następuje w ciągu 24 godzin od przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji (patrz § 5 ust. 11). Wysyłka dokonywana jest od poniedziałku do piątku. Orientacyjny termin wysyłki danego Zamówienia oraz jego całkowity koszt podane w polskich złotych (kwota brutto) wskazany jest każdorazowo w Serwisie w podsumowaniu Zamówienia, przed potwierdzeniem przez Użytkownika złożenia Zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Zamów i zapłać” a także w wiadomości e-mail „Zamówienie potwierdzone”, o której mowa w § 5 ust. 11.

3. Dostawa zamówionych Produktów jest realizowana przez firmę spedycyjną DHL.

4. Do każdego dostarczonego Zamówienia załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

§8

Reklamacje

1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego są wolne od wad. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktów.

2. Reklamacje odnośnie wady Produktu można zgłosić drogą pocztową poprzez odesłanie wadliwego Produktu wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym z Serwisu i dowodem zakupu, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: XL Energy Marketing sp. z o.o. Zakład produkcyjny w Mławie. Ul. Nowa 44, 06-500 Mława z dopiskiem: „Reklamacja Sklep XL”. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej reklamowany Produkt.

3. Koszt przesyłki związanej z odesłaniem zareklamowanego Produktu, co do którego Sprzedawca uznał reklamacje, ponosi Sprzedawca. Przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedawcy przez firmę spedycyjną DHL.

4. W wypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji, Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje – oprócz drogi sądowej – możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:

a) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;

b) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;

c) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów;

Wszystkie powyższe pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.

5. Konsument jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE.

6. Reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz poszczególnych usług świadczonych za jego pośrednictwem innych niż sprzedaż Produktów należy zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając e-mail na adres SKLEP@XL-ENERGY.COM Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz ze wskazaniem elementów Serwisu, z którymi jest ona związana. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

§9

Prawo Do Odstąpienia Od Umowy

1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu zamówionych Produktów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.

2. Prawo do odstąpienia od Umowy może zostać wykonane poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Niezwłocznie po otrzymaniu od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca potwierdzi drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany podczas składania Zamówienia fakt jego otrzymania.

4. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, Umowę uznaje się za niezawartą, a Produkty powinny zostać zwrócone Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na następujący adres: XL Energy Marketing sp. z o.o. Zakład produkcyjny w Mławie. Ul. Nowa 44, 06-500 Mława. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktów w związku z odstąpieniem od Umowy ponosi Użytkownik.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

7. Zwrot płatności Użytkownika zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b. w której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia, ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

9. Użytkownik będący konsumentem traci prawo do odstąpienia od Umowy w stosunku do tych puszek napoju XL, które zostały otwarte.

§10

Warunki korzystania ze Sklepu internetowego

1. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Użytkownik ponosi koszty takiej komunikacji zgodnie z warunkami umów, jakie zawarł z dostawcami mediów.

2. Zawarte w Serwisie informacje o Produktach nie stanowią oferty handlowej, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

3. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia w Sklepie internetowym Użytkownikom Regulamin przed założeniem Konta lub złożeniem Zamówienia, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

4. Sprzedawca zastrzega, iż Serwis jako strona internetowa a także osobno logo „XL” oraz oprogramowanie użyte do budowy Sklepu internetowego objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie prawnej.

5. Logo „XL” oraz inne słowa i zwroty wykorzystywane w Sklepie internetowym stanowią znaki towarowe, do których prawa ochronne przysługują Sprzedawcy.

6. Zabronione jest jakiekolwiek modyfikowanie materiałów pobranych ze Sklepu internetowego lub ich publiczne prezentowanie lub użycie bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Sprzedawca nie udziela żadnej (w tym dorozumianej) licencji na korzystanie z materiałów możliwych do pobrania z Serwisu.

7. Pobieranie, wykorzystywanie, dalsze rozpowszechnianie, przedrukowywanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie (w tym formie elektronicznej), przetwarzanie w całości lub w części, w celach innych niż prywatne, za wyjątkiem zapoznawania się z informacjami i korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu, wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.

8. Użytkownicy zobowiązują się nie podejmować działań mogących wpłynąć na poprawne działanie Sklepu internetowego.

§11

Dane Osobowe

1. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w formularzu zamówienia lub przy założeniu Konta a także w każdym innym momencie korzystania ze Sklepu internetowego będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 w celu umożliwienia składania zamówień i korzystania ze Sklepu internetowego.

2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest Sprzedawca.

3. Użytkownikowi, który dokonał Zamówienia lub założył Konto przysługuje prawo dostępu i poprawiania danych osobowych jego dotyczących a także do żądania ich usunięcia lub przenoszenia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Uprawnienia wskazane w pkt 3 można realizować poprzez zgłoszenie żądania na adres mailowy: iodo@xl-energy.com. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego

5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: umowy oraz uzasadnionego interesu administratora (np. zapewnienie funkcjonalności strony, działania marketingowe).

6. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy odpowiedzialni za obsługę Użytkowników oraz podmioty świadczący usługi na rzecz spółki (np. firmy prowadzące księgowość, usługi IT).

7. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień oraz prowadzenia konta Użytkownika w sklepie internetowym. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o obowiązki prawne Sprzedawcy (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Sprzedawcy).

8. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych Użytkownika, który wypełnił i przesłał formularz znajdują się w Polityce Prywatności.

§12

Funkcjonowanie Sklepu intenetowego

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Niemniej jednak w Serwisie mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Sprzedawca postara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

2. Aby rozwijać Sklep internetowy oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Sprzedawca dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników. W tym celu, w miarę możliwości, przerwy te będą przypadały na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Sprzedawca poinformuje Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w tym opóźnienia w transmisji danych leżące po stronie urządzeń należących do Użytkownika oraz urządzeń, systemów informatycznych, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych należących do operatorów sieci telekomunikacyjnej lub dostawców usługi dostępu do Internetu.

§13

Działania Zabronione

1. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z jego celem. W szczególności zabrania się dostarczania treści sprzecznych z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w tym treści i zdjęć:

a) charakterze erotycznym, pornograficznym, obscenicznym;

b) zawierających treści powszechnie uznane za wulgarne i obelżywe;

c) obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm nazizm, rasizm, nienawiść, dyskryminację;

d) dotyczących sposobów łamania kodów, rozpowszechniających wirusy i inne tego typu złośliwe oprogramowania.

2. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili rezygnacji z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu poprzez wyjście z Serwisu.

§14

Postanowienia Końcowe

1. Do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

2. Niniejszy Regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony przez Usługodawcę. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Użytkowników udostępniając nową treść regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.