Skip to main content

REGULAMIN AKCJI „Cyber Monday”

1. Regulamin określa zasady akcji „Cyber Monday w sklepie XL online”, zwanej dalej zamiennie „Akcją”.

2. Organizatorem akcji „Cyber Monday w sklepie XL online”, jest XL Energy Marketing Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000183133, NIP 5252294831, REGON 015598075; zwana dalej zamiennie „Organizatorem”.

3. Akcja „Cyber Monday w sklepie XL online”, jest przeprowadzona w sklepie internetowym XL Energy Marketing Sp. z o.o., czyli Organizatora, znajdujących się pod adresem https://sklep.xl-energy.com w terminie od dnia 25 listopada 2017 r. godz. 9:00 do dnia 27 listopada 2017 r., do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

4. Akcja jest skierowana do klientów Organizatora będących osobami fizycznymi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych i będących konsumentami w rozumieniu art. 22 1 k.c., którzy spełnili wymagania opisane w regulaminie, zwanych dalej zamiennie „Uczestnikami”.

5. Akcją są objęte następujące produkty Organizatora:

PRODUKT Opakowanie pojemność Ilość sztuk zgrzewka EAN PUSZKA 250 ML EAN TACKA (24 sztuk) PKWiU
XL Energy Drink puszka 250 ml 24 5906485301012 5906485301036 11.07.19.0
XL DoubleKick puszka 250 ml 24 5906485301470 5906485301593 11.07.19.0

6. Z zastrzeżeniem treści kolejnych postanowień regulaminu, Uczestnik, który dokona w ramach Akcji zakupu produktów w pakiecie promocyjnym wedle zasady „Kup 2 zgrzewki XL Energy Drink 250 ml, a 1 zgrzewkę XL DoubleKick otrzymasz gratis”, otrzyma je w cenie 100zł brutto z uwzględnieniem darmowej przesyłki za pośrednictwem kuriera DHL. W trakcie jednej transakcji sprzedaży, Uczestnik może kupić nie więcej niż 1 zestaw promocyjny Cyber Monday. Limit zestawów promocyjnych na jednego Uczestnika wynosi 5 pakietów promocyjnych przez cały czas trwania Akcji.

7. Zakup produktu objętego niniejszą Akcją następuje po cenach promocyjnych, tj. cenach aktualnie obowiązujących na stronie sklepu internetowego https://sklep.xl-energy.com.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania akcji, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia następującego po dniu ich opublikowania na stronie https://xl-energy.com/.

9. Wszelkie reklamacje dot. opisanej wyżej procedury sprzedaży przyjmowane będą przez Organizatora w terminie do dnia 20 grudnia 2017 roku i rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności wyjaśniających, czas na jej załatwienie może ulec odpowiedniemu wydłużeniu. Zwrot lub wymiana produktów pełnowartościowych, które zostały kupione przez Uczestnika w Akcji, jest możliwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Organizator nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnikom, jeśli wynikają one z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. Jedynym dokumentem określającym warunki Akcji jest regulamin dostępny na stronie https://xl-energy.com/ i https://pl-pl.facebook.com/XLPoland/.